Musikverein Hütten Naturjodel Musikreise 2015

Musikverein Hütten Werbevideo 2014

Musikverein Hütten Stranger on the Shore, Acker Bilk, bearb. Hans Kolditz

Musikverein Hütten Midnight Tears, Miroslav Kolstrunk jun., arr. Manfred Schneider

Musikverein Hütten The Young Amadeus, arr. Jan de Haan

Musikverein Hütten Evening Shadows, K.L. King